ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VOOR VEEGMACHINEVERHUUR OP KORTE TERMIJN VERHUUR ZONDER BEDIENING

 • De veegmachine wordt in goede staat afgeleverd en moet door de huurder na afloop van de huurtermijn, in dezelfde staat en schoon, behoudens normale slijtage, worden terug geleverd.
 • Het vervoer van en naar de huurder is voor rekening van de huurder.
 • De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met de door de verhuurder vastgestelde verhuurtarieven. De huurprijs zal door de huurder worden voldaan binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende huurnota en wel zonder enige korting of schuldvergelijking. Voor schade, voortvloeiende uit de stagnatie, is verhuurder niet aansprakelijk.
 • De verhuurder draagt zorg voor dagelijkse controle van de veegmachine.
 • Uitsluitend reparaties aan en vervanging van de veegmachine, welke het gevolg zijn van constructiefouten en/of normale slijtage, zijn voor rekening van de verhuurder.
 • De huurder is gehouden de veegmachine te gebruiken voor hetgeen deze bedoeld is en de veegmachine te bedienen, of te doen bedienen op vakkundige wijze en met de nodige zorg.
 • Het brandstofverbruik alsmede het regelmatig op peil houden van de smeerolie-carter en het hefolie-reservoir, het regelmatig uitwendig schoonhouden en bandenreparatie lucht/volrubber van de veegmachine zijn voor rekening van de huurder.
 • Onderverhuur of afstand van gebruik door de huurder is niet toegestaan; tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Behoudens het bepaalde bij art. 5 is gedurende de huurtijd alle risico van het gehuurde voor de huurder en is huurder aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder, verhuurder of derden of wel van overmacht.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit stagnatie, storing e.d. in het bedrijf van de huurder, doordat enig verhuurd materiaal niet of niet behoorlijk zou functioneren.
 • Voor schaden, welke door of aan de zich op de veegmachine bevindende lading zijn ontstaan tijdens de huurtermijn, kan de verhuurder op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • De veegmachine is standaard WA plus verzekerd, met een eigen risico van €250 per gebeurtenis, hiervoor geldt een toeslag van 6% op het totale huurbedrag. Dekking volgens onze huidige polisvoorwaarden. Deze kunnen u op aanvraag worden toegezonden.
 • Aanvullende verzekeringen enkel op aanvraag en op kosten van huurder.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder uitdrukkelijk van alle aanspraken op schadevergoedingen, welke door derden worden ingediend op grond van schaden, welke door of met de veegmachine respectievelijk door of aan de met veegmachine vervoerde goederen zijn ontstaan gedurende de termijn dat de veegmachine ter beschikking van de huurder was.
 • Wanneer de huurder de huur niet op tijd voldoet, of een of meer andere bepalingen dezer overeenkomst niet stipt nakomt, of wanneer beslag gelegd wordt op huurders goederen, c.q. op de aan huurder in huur gegeven veegmachine of in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van huurder, heeft verhuurder het recht om zonder ingebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de huur tussentijds te beëindigen en de in huur afgestane veegmachine, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van de verhuurder om daarnaast vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen en zonder dat de huurder in dat geval ook maar enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 • De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd de veegmachine te controleren, waar deze zich ook bevindt, in geval van art. 13 geeft de huurder onherroepelijk machtiging om de plaats waar de veegmachine zich bevindt, te betreden. De verhuurder kan op de veegmachine merken aanbrengen; de huurder verplicht zich, deze merken ongeschonden te houden. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde aangebracht, wordt daardoor het eigendom van de verhuurder.
 • Indien derden ten opzichte van de veegmachine rechten willen doen gelden, of maatregelen treffen, dan zal de huurder hen terstond doen blijken van het eigendomsrecht van de verhuurder op het gehuurde en de verhuurder direct waarschuwen.
 • Indien door de maatregelen van derden de veegmachine uit de macht van de verhuurder mocht raken, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan binnen 24 uur in kennis te stellen en zal de huurder zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. De verhuurder zal voor bescherming van zijn rechten alle door hem nodig geoordeelde maatregelen treffen. Indien huurder zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle kosten te maken door de verhuurder, zoals advieskosten, incassokosten, gerechtskosten, executiekosten etc. voor rekening van de huurder.
 • De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder buiten het perceel.
 • Indien op de voorzijde van dit blad een andere machine dan veegmachine vermeld is, wordt in bovenstaande voorwaarden deze machine bedoeld.